Projekt

"Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

"Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe".

 Projekt BIN 02_2021_024  „Aplikovaný výskum pre zlepšenie akustických vlastností mobilných protihlukových bariér a ekologické využitie odpadu vzniknutého pri ich výrobe“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1.817.105,- EUR prostredníctvom Grantov EHP.  Projekt bol spolufinancovaný z  prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 15%.

 The project BIN 02_2021_024 „Applied research for the improvement of acoustic properties of mobile noise barriers and ecological use of waste generated during their production “ benefits from a 1.817.105,- €  grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

 Zhrnutie projektu

Predložený projekt je zameraný na rozvoj inovačných technológií a procesov pri výrobe mobilných protihlukových bariér a stanov určených majoritne pre stavebný priemysel. Tieto bariéry majú zabezpečiť zníženie emisií hluku do prostredia a zníženie prašnosti pri výstavbe stavebných objektov, hlavnou výhodou je ich rýchla montáž a demontáž a tiež skladovateľnosť.

Cieľom projektu je implementovať do výrobného procesu také technológie, ktoré zvýšia  efektivitu výrobného procesu a znížia negatívne vplyvy a dopady na životné prostredie, hlavne znížením spotreby energií a to dosiahnutím vyššej produktivity pri potlači technických textílií určených na ďalšie spracovanie, použitie ekologických farieb pri potlači produktov UV LED technológiou, ktoré hlavne spĺňajú normy Greenguard Gold (https://www.ul.com/resources/ul-greenguard-certification-program), REACH, SVHC, VoC, RoHS a pod.

 Executive summary

The submitted project is aimed at the development of innovative technologies and processes in the production of mobile noise barriers and tents designed mainly for the construction industry. These barriers are intended to ensure the reduction of noise emissions into the environment and the reduction of dust during the construction of building objects, the main advantage is their quick assembly and disassembly and also their storability. 
The aim of the project is to implement in the production process such technologies that will increase the efficiency of the production process and reduce the negative impacts and effects on the environment, mainly by reducing energy consumption and by achieving higher productivity when printing technical textiles intended for further processing, the use of ecofriendly inks in the printing of products using UV LED technology, which primarily meet the standards of Greenguard Gold (https://www.ul.com/resources/ul-greenguard-certification-program), REACH, SVHC, VoC, RoHS, etc.

 Popis miesta realizácie projektu

Projekt bude realizovaný v priestoroch firmy BAMIDA s.r.o. so sídlom v Prešove. Všetky výrobné a testovacie procesy budú prebiehať v týchto priestoroch. Všetky laboratórne merania a ich vyhodnotenie budú prebiehať v priestoroch Prešovskej univerzity ako partnera projektu.
Merania v prevádzkových podmienkach budú prebiehať priamo u zákazníckych a obchodných  partnerov spoločnosti BAMIDA s.r.o.

 Description of the place of project implementation

 

The project will be implemented on the premises of Bamida s.r.o. based in Prešov. All production and testing processes will take place in these areas.
All laboratory measurements and their evaluation will take place in the premises of the University of Prešov as one of the project partners. Measurements under operating conditions will take place directly at Bamida’s customers and business partners.

 Celkový cieľ projektu

Projekt je zameraný na aplikovaný výskum akustických vlastností mobilných protihlukových bariér a stanov a ich zlepšenie, následne na využitie odpadov vznikajúcich pri výrobe vyššie uvedených produktov. Cieľom projektu je preto zlepšiť prevenciu šírenia hluku a prašných emisií do životného prostredia najmä v stavebníctve, ale aj v iných odvetviach, kde je potrebné znižovať vplyv emisií hluku na životné prostredie. Ďalším cieľom je upcyklácia odpadu, ktorý vznikol pri výrobe akustických bariér a jeho opätovné využitie v obehovom hospodárstve. Z tohto odpadu chceme vytvoriť plávajúce bariéry (norné steny), ktoré zachytia a zabránia ďalšiemu šíreniu odpadu vo vodných tokoch a plochách. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska je snahou projektového tímu priniesť na trh inovatívny produkt, ktorý bude mať za cieľ zlepšovať stav životného prostredia a zároveň minimalizovať negatívne  dopady na životné prostredie pri jeho výrobe vzhľadom k tomu, že chceme naďalej využívať odpad z výroby formou upcyklácie a vytvoriť ďalší zmysluplný produkt.

 Project overall objective

The project is focused on applied research of acoustic properties of mobile antinoise barriers and tents and their improvement, subsequently on the use of waste generated during the production of the above-mentioned products. The aim of the project is therefore to improve the prevention of the spread of noise and dust emissions into the environment, especially in the construction industry, but they will also find application in other sectors where it is necessary to reduce the environmental impact of noise emissions for the necessary time. The next step is the upcycling of the material created in the production of acoustic barriers and tents and its reuse in the circular economy. We want to create floating barriers that will capture and prevent further spread of waste in watercourses and areas. From a medium and long-term perspective, we want to bring to the market an innovative product that will aim to improve the environment and at the same time have a minimal impact on the environment during its production, as we want to continue using waste from production in the form of upcycling and create another meaningful product.

 Východisková situácia

Spoločnosť BAMIDA s.r.o. vyrába mobilné akustické zábrany a stany, ale vzhľadom na dynamický vývoj na trhu je potrebná ich technická inovácia. Keďže vývoj vo všetkých segmentoch spoločnosti napreduje míľovými krokmi, je potrebné produkty neustále inovovať a zlepšovať ich parametre. BAMIDA chce tento projekt realizovať, pretože v súčasnej situácii nemá vyčlenené dostatočné množstvo financií, keďže neustále investuje do technologického vybavenia. Spoločnosť disponuje tromi vysokofrekvenčnými zváračkami ZEMAT ZD15DX, FIAB 960 a FIAB SPIDER, roll to roll tlačiareň AGFA Jeti Ceres 3200, rezací stôl ESCO KONSGBERG C a 8 šijacích strojov DA 867. Spoločnosť má úžitkový vzor a ochrannú známku na mobilné protipovodňové zábrany plnené vodou, prípadne vzduchom. Majú široké využitie najmä pri ekologických katastrofách a povodniach. Vzhľadom na to, že všetky vyššie uvedené VF zváračky, rezací stôl a šijacie stroje sa vo firme používajú v každodennej výrobe, nie je možné ich použiť na konštrukčné účely. Tlačiareň AGFA by sme chceli vymeniť za tlačiareň DURSTP5 350 HS z dôvodu trojnásobnej rýchlosti výroby, čo má za následok oveľa nižšiu spotrebu energie a tiež z dôvodu tlačových atramentov, ktoré ako jediné na trhu spĺňajú štandardy Greenguard Gold. Ostatné strojové zariadenia majú slúžiť len na konštrukčné účely a rozšírenie výroby.

 Baseline information

The baseline is that the company produces mobile acoustic barriers and tents, but given the dynamic development in the market, their technical innovation is needed. As development in all segments of the society is advancing by leaps and bounds, it is necessary to constantly innovate products and improve their parameters. Bamida wants to implement this project because it does not have a sufficient amount of funds allocated in the current situation, as it is constantly investing in technological equipment. The company has three HF welders ZEMAT ZD15DX, FIAB 960 and FIAB SPIDER, roll to roll printer AGFA Jeti Ceres 3200, cutting table ESCO KONSGBERG C and 8 sewing machines DA 867, f.e. the company has a utility model and trademark for mobile flood barriers filled with water, or by air. They have a wide range of uses, especially in environmental disasters and floods. Due to the fact that all the above-mentioned HF welders, cutting table and sewing machines are used in everyday production in the company, it is therefore not possible to use them for design purposes. We would like to replace the AGFA printer with the DURSTP5 350 HS printer due to the triple production speed, which results in much lower power consumption and also due to printing inks that are the only ones on the market to meet Greenguard Gold standards. Other machinery is to be used only for design purposes and later expansion of production.

 Originálnosť a inovatívnosť projektu

Mierou originality a produktovej inovácie prostredníctvom aplikovaného výskumu chceme zabezpečiť vyššiu pridanú hodnotu protihlukových stien v regionálnom, ale aj celosvetovom meradle. Medzi hlavné prínosy projektu bude patriť zlepšenie akustických vlastností, čo bude mať za následok lepšiu konkurencieschopnosť a nižšie emisie hluku a prachu do životného prostredia. Ďalej zníženie environmentálnej záťaže výroby vrátením vzniknutého odpadu späť do obehového hospodárstva v podobe zmysluplného produktu a zníženie energetickej náročnosti výroby. V neposlednom rade plánujeme najmä pre účely projektu vytvorenie 6-8 pracovných pozícií, ktoré chceme udržať a ďalej zvyšovať aj po úspešnom ukončení projektu. V aplikovanom výskume sa chceme zamerať na zlepšenie akustických vlastností mobilných protihlukových stien. Chceme vylepšiť produkt v jeho technickom prevedení a použiť inovatívne materiály, ktoré by výrazne znížili emisie hluku z prostredia, najmä v stavebníctve. Produkt chceme inovovať tak, aby spĺňal všetky bezpečnostné parametre, bol jednoduchý na používanie a skladovanie a aby bol odolný čo najdlhšie – chceme to zabezpečiť použitím najkvalitnejších materiálov, výbornými výrobnými postupmi a najmodernejšími výrobnými technológiami.
Naše produkty sú už na všetkých kontinentoch sveta, máme pozitívne ohlasy od našich zahraničných klientov. S ohľadom na globálny trh však v našom úsilí nesmieme poľaviť, a preto je naším zámerom vyvíjať ešte lepšie produkty. Všetky tieto poznatky chceme v spolupráci s Prešovskou univerzitou pretaviť do výstupov formou prezentácie na zahraničných, ale aj domácich konferenciách. Zároveň chceme rozširovať poznatky vo vedeckých časopisoch s vysokým impakt faktorom. Výstupom by teda mal byť inovatívny výrobok, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu, má lepšie priemyselné vlastnosti a je chránený úžitkovým vzorom, prípadne patentom.

 Project originality and innovativeness

By a measure of originality and product innovation through applied research, we want to ensure a higher added value of noise barriers and tents on a regional as well as global scale. The main benefits of the project will include the improvement of acoustic properties, which will result in better competitiveness and lower noise and dust emissions in the environment. Furthermore, reducing the environmental burden of production by returning production waste back to the circular economy in the form of a meaningful product and reducing the energy intensity of production. Last but not least, we plan to create 6-8 job positions, especially for the purposes of the project, which we want to maintain and further increase even after the successful completion of the project. In our application research, we want to focus on improving the acoustic properties of mobile noise barriers and tents. We want to improve the product in its technical design and use innovative materials that would significantly reduce noise emissions from the environment, especially in the construction industry. We want to innovate the product so that it meets all safety parameters, is easy to use and store and that it is durable for as long as possible – we want to ensure this by using the highest quality materials, excellent production processes and the most modern production technologies.
Our products are already on all continents and we have positive feedback from our foreign clients. However, with regard to the global market, we must not slow down in our efforts and therefore it is our intention to develop even better products. In cooperation with the University of Prešov, we want to transform all this knowledge into the outputs in the form of a presentation at foreign, but also domestic conferences. At the same time we want to expand the knowledge in scientific journals with a high impact factor. The output should therefore be an innovative product that is more environmentally friendly, has better industrial properties and is protected by a utility model, possibly a patent.

sk_SKSlovak