Projekty

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“.

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

Projekt BIN 02_2021_024  „Aplikovaný výskum pre zlepšenie akustických vlastností mobilných protihlukových bariér a ekologické využitie odpadu vzniknutého pri ich výrobe“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1.817.105,- EUR prostredníctvom Grantov EHP.  Projekt bol spolufinancovaný z  prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 15%.
The project BIN 02_2021_024 „Applied research for the improvement of acoustic properties of mobile noise barriers and ecological use of waste generated during their production “ benefits from a 1.817.105,- €  grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  • Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.eeagrants.sk alebo www.eeagrants.org

Výskumná agentúra je správcom programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť tvorbu hodnôt a udržateľný rast v slovenskom podnikateľskom sektore. Financovaním iniciatív zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti podnikov, predovšetkým malých a stredných, prispeje program k celkovému cieľu Grantov EHP a Nórska, a to k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov regiónov.

The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. The priorities for this period are:

  • Innovation, Research, Education and Competitiveness
  • Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
  • Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
  • Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
  • Justice and Home Affairs

The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP. Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average. All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%. You can find more information at www.eeagrants.sk or www.eeagrants.org.

The Research Agency is the administrator of the Development of Trade, Innovation and SMEs program, the main objective of which is to increase value creation and sustainable growth in the Slovak business sector. By financing initiatives aimed at increasing the competitiveness and profitability of enterprises, especially small and medium-sized ones, the program will contribute to the overall goal of the EEA and Norway Grants, namely to reduce the economic and social disparities of the regions.

Zhrnutie projektu

Predložený projekt je zameraný rozvoj inovačných technológií a procesov pri výrobe mobilných protihlukových bariér a stanov určených majoritne pre stavebný priemysel. Tieto bariéry majú zabezpečiť zníženie emisií hluku do prostredia a zníženie prašnosti pri výstavbe stavebných objektov, hlavnou výhodou je ich rýchla montáž a demontáž a tiež skladovateľnosť.

Cieľom projektu je implementovať do výrobného procesu také technológie, ktoré zvýšia  efektivitu výrobného procesu a zníženia negatívne vplyvy a dopady na životné prostredie, hlavne znížením spotreby energií a to dosiahnutím vyššej produktivity pri potlači technických textílií určených na ďalšie spracovanie , použitie ekologických farieb pri potlači produktov UV LED technológiou, ktoré hlavne spĺňajú normy Greenguard Gold (https://www.ul.com/resources/ul-greenguard-certification-program), REACH, SVHC, VoC, RoHS apod.

Executive summary

The submitted project is aimed at the development of innovative technologies and processes in the production of mobile noise barriers and tents designed mainly for the construction industry. These barriers are intended to ensure the reduction of noise emissions into the environment and the reduction of dust during the construction of building objects, the main advantage is their quick assembly and disassembly and also their storability. 
The aim of the project is to implement in the production process such technologies that will increase the efficiency of the production process and reduce the negative impacts and effects on the environment, mainly by reducing energy consumption and by achieving higher productivity when printing technical textiles intended for further processing, the use of ecofriendly inks in the printing of products using UV LED technology, which primarily meet the standards of Greenguard Gold (https://www.ul.com/resources/ul-greenguard-certification-program), REACH, SVHC, VoC, RoHS, etc.


Popis miesta realizácie projektu

Projekt bude realizovaný v priestoroch firmy Bamida s.r.o. so sídlom v Prešov. Všetky výrobné a testovacie procesy budú prebiehať v týchto priestoroch. Všetky laboratórne merania a ich vyhodnotenie budú prebiehať v priestoroch Prešovskej univerzity ako partnera projektu.
Merania v prevádzkových podmienkach budú prebiehať priamo u zákazníckych a obchodných  partnerov spoločnosti Bamida.

Description of the place of project implementation

The project will be implemented on the premises of Bamida s.r.o. based in Prešov. All production and testing processes will take place in these areas.
All laboratory measurements and their evaluation will take place in the premises of the University of Prešov as one of the project partners. Measurements under operating conditions will take place directly at Bamida’s customers and business partners.


Celkový cieľ projektu

Projekt je zameraný na aplikovaný výskum akustických vlastností mobilných protihlukových bariér a stanov a ich zlepšenie, následne na využitie odpadov vznikajúcich pri výrobe vyššie uvedených produktov. Cieľom projektu je preto zlepšiť prevenciu šírenia hluku a prašných emisií do životného prostredia najmä v stavebníctve, ale aj v iných odvetviach, kde je potrebné znižovať vplyv emisií hluku na životné prostredie. Ďalším cieľom je upcyklácia odpadu, ktorý vznikol pri výrobe akustických bariér a jeho opätovné využitie v obehovom hospodárstve. Z tohto odpadu chceme vytvoriť plávajúce bariéry (norné steny), ktoré zachytia a zabránia ďalšiemu šíreniu odpadu vo vodných tokoch a plochách. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska je snahou projektového tímu priniesť na trh inovatívny produkt, ktorý bude mať za cieľ zlepšovať stav životného prostredia a zároveň minimalizovať negatívne  dopady na životné prostredie pri jeho výrobe vzhľadom k tomu, že chceme naďalej využívať odpad z výroby formou upcyklácie a vytvoriť ďalší zmysluplný produkt.

Project overall objective

The project is focused on applied research of acoustic properties of mobile antinoise barriers and tents and their improvement, subsequently on the use of waste generated during the production of the above-mentioned products. The aim of the project is therefore to improve the prevention of the spread of noise and dust emissions into the environment, especially in the construction industry, but they will also find application in other sectors where it is necessary to reduce the environmental impact of noise emissions for the necessary time. The next step is the upcycling of the material created in the production of acoustic barriers and tents and its reuse in the circular economy. We want to create floating barriers that will capture and prevent further spread of waste in watercourses and areas. From a medium and long-term perspective, we want to bring to the market an innovative product that will aim to improve the environment and at the same time have a minimal impact on the environment during its production, as we want to continue using waste from production in the form of upcycling and create another meaningful product.


Východísková situácia

Spoločnosť Bamida, s.r.o. vyrába mobilné akustické zábrany a stany, ale vzhľadom na dynamický vývoj na trhu je potrebná ich technická inovácia. Keďže vývoj vo všetkých segmentoch spoločnosti napreduje míľovými krokmi, je potrebné produkty neustále inovovať a zlepšovať ich parametre. Bamida chce tento projekt realizovať, pretože v súčasnej situácii nemá vyčlenené dostatočné množstvo financií, keďže neustále investuje do technologického vybavenia. Spoločnosť disponuje tromi vysokofrekvenčnými zváračkami ZEMAT ZD15DX, FIAB 960 a FIAB SPIDER, roll to roll tlačiareň AGFA Jeti Ceres 3200, rezací stôl ESCO KONSGBERG C a 8 šijacích strojov DA 867. Spoločnosť má úžitkový vzor a ochrannú známku na mobilné protipovodňové zábrany plnené vodou, prípadne vzduchom. Majú široké využitie najmä pri ekologických katastrofách a povodniach. Vzhľadom na to, že všetky vyššie uvedené VF zváračky, rezací stôl a šijacie stroje sa vo firme používajú v každodennej výrobe, nie je možné ich použiť na konštrukčné účely. Tlačiareň AGFA by sme chceli vymeniť za tlačiareň DURSTP5 350 HS z dôvodu trojnásobnej rýchlosti výroby, čo má za následok oveľa nižšiu spotrebu energie a tiež z dôvodu tlačových atramentov, ktoré ako jediné na trhu spĺňajú štandardy Greenguard Gold. Ostatné strojové zariadenia majú slúžiť len na konštrukčné účely a rozšírenie výroby.

Baseline information

The baseline is that the company produces mobile acoustic barriers and tents, but given the dynamic development in the market, their technical innovation is needed. As development in all segments of the society is advancing by leaps and bounds, it is necessary to constantly innovate products and improve their parameters. Bamida wants to implement this project because it does not have a sufficient amount of funds allocated in the current situation, as it is constantly investing in technological equipment. The company has three HF welders ZEMAT ZD15DX, FIAB 960 and FIAB SPIDER, roll to roll printer AGFA Jeti Ceres 3200, cutting table ESCO KONSGBERG C and 8 sewing machines DA 867, f.e. the company has a utility model and trademark for mobile flood barriers filled with water, or by air. They have a wide range of uses, especially in environmental disasters and floods. Due to the fact that all the above-mentioned HF welders, cutting table and sewing machines are used in everyday production in the company, it is therefore not possible to use them for design purposes. We would like to replace the AGFA printer with the DURSTP5 350 HS printer due to the triple production speed, which results in much lower power consumption and also due to printing inks that are the only ones on the market to meet Greenguard Gold standards. Other machinery is to be used only for design purposes and later expansion of production.


Originálnosť a inovatívnosť projektu

Mierou originality a produktovej inovácie prostredníctvom aplikovaného výskumu chceme zabezpečiť vyššiu pridanú hodnotu protihlukových stien v regionálnom, ale aj celosvetovom meradle. Medzi hlavné prínosy projektu bude patriť zlepšenie akustických vlastností, čo bude mať za následok lepšiu konkurencieschopnosť a nižšie emisie hluku a prachu do životného prostredia. Ďalej zníženie environmentálnej záťaže výroby vrátením vzniknutého odpadu späť do obehového hospodárstva v podobe zmysluplného produktu a zníženie energetickej náročnosti výroby. V neposlednom rade plánujeme najmä pre účely projektu vytvorenie 6-8 pracovných pozícií, ktoré chceme udržať a ďalej zvyšovať aj po úspešnom ukončení projektu. V aplikovanom výskume sa chceme zamerať na zlepšenie akustických vlastností mobilných protihlukových stien. Chceme vylepšiť produkt v jeho technickom prevedení a použiť inovatívne materiály, ktoré by výrazne znížili emisie hluku z prostredia, najmä v stavebníctve. Produkt chceme inovovať tak, aby spĺňal všetky bezpečnostné parametre, bol jednoduchý na používanie a skladovanie a aby bol odolný čo najdlhšie – chceme to zabezpečiť použitím najkvalitnejších materiálov, výbornými výrobnými postupmi a najmodernejšími výrobných technológií.
Naše produkty sú už na všetkých kontinentoch sveta, máme pozitívne ohlasy od našich zahraničných klientov. S ohľadom na globálny trh však v našom úsilí nesmieme poľaviť, a preto je naším zámerom vyvíjať ešte lepšie produkty. Všetky tieto poznatky chceme v spolupráci s Prešovskou univerzitou pretaviť do výstupov formou prezentácie na zahraničných, ale aj domácich konferenciách. Zároveň chceme rozširovať poznatky vo vedeckých časopisoch s vysokým impakt faktorom. Výstupom by teda mal byť inovatívny výrobok, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu, má lepšie priemyselné vlastnosti a je chránený úžitkovým vzorom, prípadne patentom.

Project originality and innovativeness

By a measure of originality and product innovation through applied research, we want to ensure a higher added value of noise barriers and tents on a regional as well as global scale. The main benefits of the project will include the improvement of acoustic properties, which will result in better competitiveness and lower noise and dust emissions in the environment. Furthermore, reducing the environmental burden of production by returning production waste back to the circular economy in the form of a meaningful product and reducing the energy intensity of production. Last but not least, we plan to create 6-8 job positions, especially for the purposes of the project, which we want to maintain and further increase even after the successful completion of the project. In our application research, we want to focus on improving the acoustic properties of mobile noise barriers and tents. We want to improve the product in its technical design and use innovative materials that would significantly reduce noise emissions from the environment, especially in the construction industry. We want to innovate the product so that it meets all safety parameters, is easy to use and store and that it is durable for as long as possible – we want to ensure this by using the highest quality materials, excellent production processes and the most modern production technologies.
Our products are already on all continents and we have positive feedback from our foreign clients. However, with regard to the global market, we must not slow down in our efforts and therefore it is our intention to develop even better products. In cooperation with the University of Prešov, we want to transform all this knowledge into the outputs in the form of a presentation at foreign, but also domestic conferences. At the same time we want to expand the knowledge in scientific journals with a high impact factor. The output should therefore be an innovative product that is more environmentally friendly, has better industrial properties and is protected by a utility model, possibly a patent.


Projektové aktivity – Project activities 


Úvoodné koordinačné stretnutie členov projektového tímu – August 2022

Ihneď po podpise projektovej zmluvy sa v auguste 2022 uskutočnilo úvodné koordinačné stretnutie projektového tímu za účasti predstaviteľov hlavného žiadateľa a projektového partnera. Cieľom stretnutia bola koordinácia jednotlivých aktivít projektu ako u žiadateľa, tak aj u projektového partnera. Výsledkom stretnutia bolo stanovenie konkrétnych časových i obsahových atribútov v kontexte míľnikov projektu a stanovených indikátorov. Významná pozornosť bola venovaná identifikácii zdrojov, forme a spôsobe overenia pri jednotlivých indikátorov. Zo zasadnutia bola vykonaná zápisnica, prezenčná listina a fotodokumentácia.

Initial coordination meeting of project team members – August 2022

Immediately after the signing of the project contract, an initial coordination meeting of the project team was held in August 2022 with the participation of representatives of the main applicant and the project partner. The aim of the meeting was the coordination of individual project activities both at the applicant and at the project partner. The result of the meeting was the establishment of specific time and content attributes in the context of project milestones and established indicators. Significant attention was paid to the identification of sources, form and method of verification for individual indicators. Minutes, attendance list and photo documentation were made of the meeting.


Propagácia projektu v priestoroch žiadateľa i partnera – Promotion of the project in the premises of the applicant and the partner

V priestoroch žiadateľa i partnera projektu boli umiestnené roletové prezentačné systémy (rollup-y).

Rollup presentation systems were placed in the premises of the applicant and the project partner.


Propagácia projektu vo vnútorných a vonkajších priestoroch partnera – Promotion of the project in the internal and external premises of the partner


Úvodná konferencia – Introductory conference – 20/10/2022

V rámci publicity projektu a v súlade s Komunikačným plánom projektu bude 20.Októbra 2022 hlavným žiadateľom a partnerom zorganizovaná úvodná konferenciu, ktorej sa zúčastnia okrem hlavného žiadateľa a partnerov projektu i zástupcovia obchodných partnerov, zástupcovia regionálnych a výskumných inštitúcií, médií a širokej verejnosti. 

As part of project publicity and in accordance with the project’s Communication Plan, the main applicant and partners will organize an introductory conference on October 20, 2022, which will be attended by representatives of business partners, representatives of regional and research institutions, the media and the general public, in addition to the main applicant and project partners.


Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

If you want to know more about programmes and projects financed by the EEA Grants in Slovakia, visit www.eeagrants.sk.


sk_SKSlovak