Aktuality / News


„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“.
 

 
 Workshop 28/09/2023

V dňoch 28.-29.septembra sa členovia projektového tímu partnera a zprijímateľa zúčastnili na 8.ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie „ECONOMICS, MANAGEMENT & BUSINESS 2023: Contemporary Issues, Insights and New Challenges“, v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec vo Vysokých Tatrách. Súčasťou programu konferencie bol aj Workshop, ktorého organizátormi boli zástupcovia žiadateľa a partnera projektu. Na workshope boli pozvaní účastníci konferencie, zástupcovia  regionálnej verejnej správy a samosprávy, zástupcovia významných spolupracovníkov, pedagogickí i administratívni pracovníci fakulty ako aj odborná a laická verejnosť. 

 Workshop 28/09/2023

On 28-29 September, members of the project team of the partner and the beneficiary participated in the 8th International Scientific Conference „ECONOMICS, MANAGEMENT & BUSINESS 2023: Contemporary Issues, Insights and New Challenges“, in the Congress Centre of the Spa Nový Smokovec in the High Tatras. Part of the conference programme was also a Workshop, which was organized by representatives of the applicant and the project partner. Participants of the conference, representatives of regional public administration and local government, representatives of important collaborators, teaching and administrative staff of the faculty as well as professional and general public were invited to the workshop.


 

 Zasadnutie pracovnej skupiny CVTI na FMEO PU v Prešove

7.2.2023 sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Centra vedecko-technických informácií SR na FMEO PU v Prešove. Cieľom stretnutia bolo hľadanie možných prienikov v oblasti transferu výskumu a jeho postupov do praxe vyplývajúcich z memoranda o spolupráci s vybranými subjektmi z podnikateľskej praxe zameriavajúceho sa na virtuálnu realitu. Prezentované boli parciálne výsledky výskumu na základe požiadaviek z praxe a výstupy meraní pomocou neuromarketingovej technológie Eye Trackeru. Na stretnutí bol prezentovaný projekt BIN02_2021_024 a jeho plánované výstupy, ktoré by mohli byť predmetom skúmania neuromarketingového výskumu.

Meeting of the CVTI working group at FMEO PU in Prešov

On 7.2.2023 a meeting of the working group of the Centre of Scientific and Technical Information of the Slovak Republic was held at the FMEO PU in Prešov. The aim of the meeting was to look for possible intersections in the field of transfer of research and its approaches into practice resulting from the Memorandum of Cooperation with selected entities from business practice focusing on virtual reality. Partial results of research based on practical requirements and results of measurements using the neuromarketing technology Eye Tracker were presented. Project BIN02_2021_024 and its planned results, which could be the subject of neuromarketing research, were presented at the meeting.


 Doplnkové odborné vzdelávanie   23.-24.1.2023

V dňoch 23.-24.januára 2023 sa v priestoroch žiadateľa projektu uskutočnilo rozširujúce odborné vzdelávanie desiatich členov projektového tímu žiadateľa. Vzdelávanie bolo zamerané na tieto oblasti: Ekopodnikanie a ekoinovácie; Odpadové hospodárstvo, obehová ekonomika a udržateľný rozvoj; Spoločenská zodpovednosť podnikov; Systémy environmentálneho manažérstva; Posudzovanie vplyvov na životné prostredie; Hluková záťaž vo výrobnom procese a jej vplyvov na zdravie; Využitie obnoviteľných zdrojov energie v malých a stredných podnikoch. Vzdelávanie realizovali vysokoškolskí pedagógovia, ktorí profesionálne vzdelávajú v predmetných oblastiach. Po ukončení dostali všetci zúčastnení  členovia projektového tímu žiadateľa osvedčenia o absolvovaní doplnkového odborného vzdelávania.

Additional professional education  23.-24.1.2023

On 23 and 24 January, an additional professional training of ten members of the applicant’s project team took place at the applicant’s premises. The training focused on the following areas: eco-entrepreneurship and eco-innovation; waste management, circular economy and sustainable development; corporate social responsibility; environmental management systems; environmental impact assessment; noise pollution in the production process and its impact on health; use of renewable energy sources in small and medium-sized enterprises. The training was delivered by university lecturers with expertise in these areas. At the end of the course, all participating members of the applicant’s project team received a certificate of additional professional training.


 Stretnutie členov a partnerov Energetického klastra Prešovského kraja

Energetický klaster Prešovského kraja 16.decembra 2022 zorganizoval stretnutie členov a partnerov klastra (EKPK), ktoré sa konalo v novom kongresovom centre M arény  (Prešov-Solivar). Účelom stretnutia bolo oboznámiť členov a partnerov s činnosťou EKPK za rok 2022, ponúknuť nové služby, formy a možnosti spolupráce. Cieľom podujatia bolo tiež sieťovanie zúčastnených členov, zoznámenie sa s novými partnermi a prezentácia portfólia ponúkaných služieb jednotlivých partnerov. Na stretnutí bol prezentovaný projekt BIN 02_2021_024 ako ukážka efektívneho prepojenia vedecko-výskumného pracoviska (PU) a súkromného sektora (BAMIDA s.r.o.). Okrem členov projektového tímu projektu BIN 02_2021_024 žiadateľa i partnera sa podujatia zúčastnil čestný hosť Ing. Tomáš Novotný, MBA,  generálny sekretár Národného energetického klastra a zástupcovia ďalších významných firiem, ako napr. Epitrend s.r.o. , CHASTIA s.r.o. , O.S.V.O. comp, a.s., STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. , IKF Service s.r.o., ktorí taktiež obohatili toto podujatie aktívnymi vstupmi.

Meeting of members and partners of the Energy Cluster of the Prešov Region

On December 16, 2022, the Energy Cluster of the Prešov Region organized a meeting of members and partners of the cluster (EKPK), which took place in the new M arena congress center (Prešov-Solivar). The purpose of the meeting was to familiarize members and partners with the activities of EKKP for 2022, to offer new services, forms and opportunities for cooperation. The goal of the event was also networking of participating members, getting to know new partners and presentation of the portfolio of services offered by individual partners. At the meeting, the BIN02_2021_024 project was presented as an example of the effective connection between the scientific and research workplace (PU) and the private sector (BAMIDA s.r.o.). In addition to the members of the BIN 02_2021_024 project team of the applicant and the partner, the event was attended by the guest of honor Ing. Tomáš Novotný, MBA, general secretary of the National Energy Cluster and representatives of other important companies, such as Epitrend s.r.o. , CHASTIA s.r.o. , O.S.V.O. comp, a.s., STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. , IKF Service s.r.o., who also enriched this event with active entries.


 Prezentácia projektu BIN 02_2021_024 v rámci Ekologického workshopu

Dňa 9.12.2022 sa v Košiciach v rámci projektu Green Film Turism uskutočnil ekologický workshop na ktorom aktívne vystúpili zástupcovia projektového tímu partnera projektu BIN 02_2021_024 „Aplikovaný výskum pre zlepšenie akustických vlastností mobilných protihlukových bariér a ekologické využitie odpadu vzniknutého pri ich výrobe“. V rámci tém zameraných na obehové hospodárstvo, ekologický rozvoj a klimatickú zmenu prezentovali stav implementácie tohto zahraničného projektu aplikovaného výskumu. Na workshope boli prezentovaný ciele projektu, východisková situácia, charakteristika miery originality a inovatívnosti projektu a miesta realizácie projektu.

Presentation of the project as part of the Ecological workshop

On December 9, 2022, an ecological workshop was held in Košice as part of the Green Film Tourism project, at which representatives of the project team of the project partner BIN 02_2021_024 „Applied research to improve the acoustic properties of mobile noise barriers and the ecological use of waste generated during their production“ actively spoke. Within the framework of topics focused on the circular economy, ecological development and climate change, they presented the state of implementation of this foreign applied research project. At the workshop, the goals of the project, the initial situation, the characteristics of the degree of originality and innovativeness of the project and the location of the project were presented.


 Zasadnutie Expertnej a podnikateľskej rady FMEO PU  dňa 22/11/2022

Dňa 22.novembra 2022 sa v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove konalo zasadnutie Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu (EPR FMEO) PU v Prešove, ktorá vznikla v r. 2005 a pôsobí ako poradný orgán fakulty. Rada pomáha úzkemu prepojeniu fakulty s praxou a tvorí ju viac ako 40 úspešných podnikateľov, manažérov a stakeholderov predovšetkým z Prešovského a Košického kraja. V mnohých prípadoch ide o budúcich zamestnávateľov absolventov fakulty. Spolupráca sa týka predovšetkým výskumu a odbornej praxe v oblasti ako napr. obchod a marketing, informačné technológie, turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo, environmentálny manažment, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, podniky služieb, ale aj oblasti regionálneho rozvoja, samosprávy a pod. Dlhodobá snaha Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu o čo najužšie prepojenie nie len vzdelávacieho procesu, ale aj výskumno-vývojových aktivít fakulty s praxou, vyústila získaním a implementáciou zahraničného projektu aplikovaného výskumu BIN 02_2021_024 v spolupráci s firmou BAMIDA, s.r.o. Na zasadnutí EPR boli prezentované ciele projektu, východisková situácia, charakteristika miery originality a inovatívnosti projektu a miesta realizácie projektu.

Meeting of the FMEO PU Expert and Business Council on 22/11/2022

The Expert and Entrepreneurial Council of the Faculty of Management, Economics and Business (EEC FMEO) of the University of Prešov, established in 2005 and acting as an advisory body to the Faculty, held a meeting in Prešov on 22 November. The council helps to keep the faculty close to practice and is made up of more than 40 successful entrepreneurs, managers and stakeholders, mainly from the Prešov and Košice regions. In many cases, these are the future employers of the Faculty’s graduates. The cooperation is mainly related to research and professional practice in areas such as business and marketing, information technology, tourism, hotel management, spa, environmental management, construction, engineering, automotive industry, service companies, but also regional development, local government, etc. The long-term efforts of the Faculty of Management, Economics and Trade to closely connect not only the educational process but also the research and development activities of the Faculty with practice resulted in the acquisition and implementation of the foreign applied research project BIN 02_2021_024 in cooperation with the company BAMIDA, s.r.o. The objectives of the project, the initial situation, the characteristics of the degree of originality and innovation of the project and the place of implementation of the project were presented at the EEC meeting.


 Prezentácia projektu BIN 02_2021_024 na vedeckom workshope ESPM 2022 vo Vysokých Tatrách

V dňoch 10.-11.novembra 2022 sa v Hotely SOREA TITRIS v Tatranskej Lomnici uskutočnil v poradí tretí vedecký workshop ESPM 2022. Na tomto vedeckom podujatí bol organizátormi vytvorený priestor pre prezentovanie pôvodných originálnych výstupov vedecko-výskumnej činnosti domácich aj zahraničných univerzitných pracovísk. Cieľom vedeckého workhshopu ESPM 2022 je kontinuálne rozširovať a prezentovať poznatkovú bázu formou výstupov vedecko – výskumnej činnosti a praktických skúsenosti z oblasti progresívnych technických, manažérskych a systémových inovácií, z oblasti nástrojov udržateľnej spotreby a produkcie, zeleného rastu, priemyslu 4.0, inteligentného priemyselného manažérstva a zvyšovania kvality života. Na workshope aktívne vystúpili zástupcovia projektového tímu partnera projektu v rámci implementovaného projektu aplikovaného výskumu BIN 02_2021_024 . V rámci tém zameraných na zelený spoločensko-hospodársky rast a cirkulárnu ekonomiku prezentovali aktuálny stav implementácie projektu, ciele projektu, východiskovú situáciu, charakteristiku miery originality a inovatívnosti projektu a miesto realizácie projektu.

Presentation of the project BIN 02_2021_024 at the scientific workshop ESPM 2022 in the High Tatras

On November 10-11, 2022, the third scientific workshop ESPM 2022 took place in the Hotel SOREA TITRIS in Tatranská Lomnica. At this scientific event, the organizers created a space for presenting the original original outputs of the scientific and research activities of domestic and foreign university workplaces. The aim of the ESPM 2022 scientific workshop is to continuously expand and present the knowledge base in the form of outputs of scientific and research activities and practical experience in the field of progressive technical, managerial and system innovations, in the field of tools for sustainable consumption and production, green growth, Industry 4.0, intelligent industrial management and increasing quality of life. Representatives of the project team of the project partner within the implemented applied research project BIN 02_2021_024 actively spoke at the workshop. Within the framework of topics focused on green socio-economic growth and circular economy, they presented the current status of project implementation, project goals, starting situation, characteristics of the degree of originality and innovativeness of the project, and the location of the project implementation.


 Dňa 20.10.2022 sa v priestoroch partnera projektu – Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu, uskutočnila úvodná konferencia k implementovanému projektu, ktorá bola súčasťou dvojdňovej medzinárodnej korešpondenčnej konferencie EAEP 2022. Konferencie sa osobne zúčastnila štátna tajomníčka PhDr. Viera Leščáková, zástupcovia žiadateľa, partnera projektu, zástupcovia regionálnej verejnej správy a samosprávy, zástupcovia významných spolupracovníkov, pedagogickí i administratívni pracovníci fakulty ako aj odborná a laická verejnosť. Za mesto Prešov sa konferencie zúčastnil JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta Prešov. Konferencie sa zúčastnil aj PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA., vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Prešove. Prešovský samosprávny kraj zastupoval PhDr. Marek Jenčo, vedúci Odboru projektového oddelenia z Oddelenia dotácií PSK. Vedenie PU zastupoval prof. Ing. Peter Adamišin, PhD. Výskumnú agentúru, ktorá je vyhlasovateľom výzvy a správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, na konferencii zastupovali Mgr. Sandra Németh a Mgr. Katarína Kubaláková. Plenárne zasadnutie viedol Ing. Martin Rovňák, PhD., prodekan pre prax, kvalitu a uplatnenie absolventov FMEO a člen projektového tímu. Vo svojom príspevku predstavil partnera projektu, cieľ, aktivity, míľniky a indikátory projektu. Za žiadateľa projektu na konferencii vystúpil Ing. Miroslav Miňďaš, PhD., ktorý účastníkom konferencie predstavil žiadateľa projektu a prezentoval súčasný stav riešeného projektu v kontexte napĺňania stanovených indikátorov. Na plenárnom zasadnutí ďalej vystúpili Ing. Jana Chovancová, PhD., doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD., Ing. Martin Lukáč, zástupca Energetického klastra Prešovského kraja, a riaditeľ firmy Giofex Ing. Jozef Ďurica, ktorá zastupuje taliansku firmu Giovanardi na Slovensku. Po ich prezentáciách nasledovala konštruktívna a plodná diskusia. Na záver poďakoval Dr. Rovňák účastníkom konferencie za účasť a pozval ich na ďalšie plánované projektové zasadnutie – workshop, ktorý by sa mal uskutočniť počas medzinárodnej vedeckej konferencie ECONOMICS, MANAGEMENT & BUSINESS 2023 vo Vysokých Tatrách.

On October 20, 2022, an introductory conference to the implemented project was held in the premises of the project partner – the Faculty of Management, Economics and Business, which was part of the two-day international correspondence conference EAEP 2022. The conference was personally attended by the state secretary PhDr. Viera Leščáková, representatives of the applicant, project partner, representatives of the regional public administration and self-government, representatives of important project partners, pedagogical and administrative staff of the faculty as well as the professional and general public. On behalf of the city of Prešov, the conference was attended by JUDr. Vladimír Feľbaba, deputy mayor of the city of Prešov. The conference was also attended by PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA., head of the environmental care department at the District Office in Prešov. The Prešov self-governing region was represented by PhDr. Marek Jenčo, Head of the Project Department of the PSK Subsidies Department. The management of PU was represented by prof. Ing. Peter Adamišin, PhD. The research agency, which is the announcer of the call and the manager of the Development of Trade, Innovation and SMEs program, was represented at the conference by Mgr. Sandra Németh and Mgr. Katarína Kubaláková. The plenary session was led by Ing. Martin Rovňák, PhD., vice dean for practice, quality and application of FMEO graduates and member of the project team. In his contribution, he presented the project partner, goal, activities, milestones and indicators of the project. Ing. Miroslav Miňďaš, PhD. on behalf of the project applicant, introduced the project applicant to the conference participants and presented the current state of the solved project in the context of fulfilling the set indicators.  At the plenary session, several attendees spoke and presented their contributions, including: Ing. Jana Chovancová, PhD., doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD. –  representatives of Project partner FMEO; Ing. Martin Lukáč – the representative of the Energy Cluster of the Prešov Region, and director of Giofex Ing. Jozef Ďurica, who represents the Italian company Giovanardi in Slovakia. Their presentations were followed by a constructive and fruitful discussion. At the end, Dr. Rovňák thanked the participants of the conference for their participation and invited them to the next planned project meeting – a workshop that should take place during the international scientific conference ECONOMICS, MANAGEMENT & BUSINESS 2023 in the High Tatras.


 Úvodné koordinačné stretnutie členov projektového tímu – August 2022

Ihneď po podpise projektovej zmluvy sa v auguste 2022 uskutočnilo úvodné koordinačné stretnutie projektového tímu za účasti predstaviteľov hlavného žiadateľa a projektového partnera. Cieľom stretnutia bola koordinácia jednotlivých aktivít projektu ako u žiadateľa, tak aj u projektového partnera. Výsledkom stretnutia bolo stanovenie konkrétnych časových i obsahových atribútov v kontexte míľnikov projektu a stanovených indikátorov. Významná pozornosť bola venovaná identifikácii zdrojov, forme a spôsobe overenia pri jednotlivých indikátoroch. Zo zasadnutia bola vykonaná zápisnica, prezenčná listina a fotodokumentácia.

Initial coordination meeting of project team members – August 2022

Immediately after the signing of the project contract, an initial coordination meeting of the project team was held in August 2022 with the participation of representatives of the main applicant and the project partner. The aim of the meeting was the coordination of individual project activities both at the applicant and at the project partner. The result of the meeting was the establishment of specific time and content attributes in the context of project milestones and established indicators. Significant attention was paid to the identification of sources, form and method of verification for individual indicators. Minutes, attendance list and photo documentation were made of the meeting.

sk_SKSlovak