Granty EHP / EEA Grants

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“.

 Projekt BIN 02_2021_024  „Aplikovaný výskum pre zlepšenie akustických vlastností mobilných protihlukových bariér a ekologické využitie odpadu vzniknutého pri ich výrobe“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1.817.105,- EUR prostredníctvom Grantov EHP.  Projekt bol spolufinancovaný z  prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 15%.

 The project BIN 02_2021_024 „Applied research for the improvement of acoustic properties of mobile noise barriers and ecological use of waste generated during their production “ benefits from a 1.817.105,- €  grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

 Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  • Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.eeagrants.sk alebo www.eeagrants.org

Výskumná agentúra je správcom programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť tvorbu hodnôt a udržateľný rast v slovenskom podnikateľskom sektore. Financovaním iniciatív zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti podnikov, predovšetkým malých a stredných, prispeje program k celkovému cieľu Grantov EHP a Nórska, a to k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov regiónov.


 The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. The priorities for this period are:

  • Innovation, Research, Education and Competitiveness
  • Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
  • Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
  • Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
  • Justice and Home Affairs

The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP. Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average. All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%. You can find more information at www.eeagrants.sk or www.eeagrants.org.

The Research Agency is the administrator of the Development of Trade, Innovation and SMEs program, the main objective of which is to increase value creation and sustainable growth in the Slovak business sector. By financing initiatives aimed at increasing the competitiveness and profitability of enterprises, especially small and medium-sized ones, the program will contribute to the overall goal of the EEA and Norway Grants, namely to reduce the economic and social disparities of the regions.


Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

If you want to know more about programmes and projects financed by the EEA Grants in Slovakia, visit www.eeagrants.sk.

sk_SKSlovak